GEAR UP SALE - Zaoszczędź do 55% na wybranych produtkach -- days --:--:-- KUP TERAZ


REGULAMINTopforsport s.r.o.
Firma Topforsport s.r.o. IČ: 29213291
VAT ID: CZ29213291
z siedzibą w Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Republika Czeska, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 66187 (16.4.2010)

Sklep internetowy: 11teamsports.pl

E-mail: info@11teamsports.pl

Niniejszy regulamin Topforsport s.r.o. dla sprzedaży towarów i usług dotyczy sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej 11teamsports.pl i składa się z następujących artykułów: ::

Artykuł 1. - Postanowienia ogólne
Artykuł 2. - Zamawianie Towarów - Ceny, Płatność i Dostawa
Artykuł 3. a - Zasady anulowania
Artykuł 3. b - Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków zdalnej komunikacji
Artykuł 4. a - Warunki gwarancji
Artykuł 4. b - Zasady reklamacji
Artykuł 5. - Program Członkowstwa - House Of Clubs Warunki korzystania
Artykuł 6. - Dodatkowe świadczone usługi i specjalne kategorie towarów
Artykuł 7. - Postanowienia końcowe

Artykuł 1.
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym jest spółka handlowa Topforsport s.r.o., ID: 29213291, NIP: CZ29213291; z siedzibą w Brnie – Žebětín, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Czechy, spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 66187; data założenia: (zwany dalej “Sprzedawcą”).
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 11teamsports.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu (zwanym dalej"Interfejs").
 3. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron zawierających umowę sprzedaży (zwaną dalej "Umową kupna") zawartą pomiędzy Sprzedawcą a każdą osobą fizyczną zamawiającą produkty lub usługi (zwaną dalej "Kupującym" resp. "Ty") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. W związku z tym Regulamin ten wraz z Polityką prywatności stanowią nieodłączną część Umowy kupna
 4. Korzystając ze Sklepu internetowego, Kupujący akceptuje Politykę Prywatności, która ma zastosowanie do wszystkich informacji przekazywanych Sprzedającemu za pośrednictwem Interfejsu i które mogą być zbierane podczas tej operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z pełną polityką można zapoznać się TUTAJ.
 5. Składając zamówienie Kupujący potwierdzają następujące (a-d): Kupujący

      (a) jest pełnoletni lub otrzymał zgodę opiekuna na złożenie zamówienia,
      (b) zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi,
      (c) ma zdolność do zawarcia prawnie wiążącej umowy oraz
      (d) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji przedmiotu zawartej Umowy Sprzedaży.

Artykuł 2.
Zamawianie Towarów - Ceny, Płatność i Dostawa

 1. Interfejs udostępnia informacje o dostarczonych towarach i usługach, w tym ceny poszczególnych produktów. Podane ceny zawierają podatek VAT i wszelkie związane z tym opłaty.
 2. Wszelkie prezentacje towarów w interfejsie służą wyłącznie celom informacyjnym, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na takie towary.
 3. Ceny produktów obowiązują w momencie złożenia Zamówienia, z wyjątkiem anulowania dokonanego przez Sprzedawcę (patrz pkt 3.a Zasady anulowania).
 4. Metody dostawy i ich warunki są określone w sekcji "Wysyłka i płatność"w Interfejsie. Dostawę organizuje Sprzedający na terenie Polski. Koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od wyboru metody. Konkretny sposób dostawy wybiera Kupujący z aktualnym cennikiem dostępnym w zakładce "Koszyk".
 5. Wszystkie dostępne metody płatności są określone w sekcji "Wysyłka i Płatność" Sprzedawca nie akceptuje innych sposobów płatności niż określone w powyższym punkcie i dostępne w “Koszyku” i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą skutkować próbą zapłaty przez Kupującego w inny sposób.
 6. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków zdalnej komunikacji w związku z zawarciem Umowy kupna i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem z tych środków w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, opłaty telefoniczne itp.).
 7. W celu zamówienia produktów, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sekcji “Koszyk” Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące (a-d):

      (a) zamawianych produktów (Kupujący dodaje towary do elektronicznego "Koszyka" i może wybrać dodatkowe usługi w Koszyku,
      (b) sposobu zapłaty za produkty,
      (c) żądanego sposobu dostawy z powiązanymi kosztami oraz
      (d) dodatkowych usług (jeśli dotyczy) i powiązanych kosztów

(zwanymi dalej "Zamówieniem" lub "Złożeniem zamówienia").

 1. Umowa kupna staje się ważna w momencie, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego wiadomość e-mail "potwierdzenie zamówienia" wraz z dokumentami uzupełniającymi w ich stałej formie. Dokumenty uzupełniające można sprawdzić na następujących stronach::Regulamin , Polityka prywatności
 2. Kupujący może mieć również możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków zdalnej komunikacji na warunkach określonych w Interfejsie. Bez względu na sposób złożenia Zamówienia jest ono ważne dopiero po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail "Potwierdzenie zamówienia" (patrz art. 2. ust. 8).
 3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu produktów wraz z kosztami opakowania i dostawy w określonej wysokości, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 4. W przypadku opóźnienia w wysyłce, Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową. W przeciwnym razie, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłania zamówienia.
 5. Przed wysyłką zamówienia, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych osobowych podanych w zamówieniu w celu skorygowania błędów popełnionych podczas wypełniania formularza zamówienia lub nawet anulowania zamówienia (patrz punkt 3.a Anulowanie zamówienia). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub nieprzyjęcie zamówienia lub otrzymanie błędnych informacji, niezależnie od tego, czy zostały podane umyślnie, czy nieumyślnie.
 6. Kupujący akceptuje fakt, że Sprzedający może ogłaszać promocje marketingowe "Prezent z zakupem". Regulamin tych promocji znajdziesz TUTAJ. W takim przypadku niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu.
 7. Sprzedający może wydać Kupującym następujące kody rabatowe (a-b):

      (a) "Kod rabatowy o określonej wartości"umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym Kupującym zastosowanie rabatu o stałej wartości podczas składania zamówienia. Kiedy kod jest aktywny, cena zakupu zostanie pomniejszona o określoną wartość rabatu. W przypadku zastosowania kodu przy zakupie wielu pozycji rabat zostanie naliczony na każdy artykuł osobno i proporcjonalnie do jego udziału w cenie zakupu zamówionego towaru.
      (b) Subjekty "Procentowy kod rabatowy"uprawnia zarejestrowanych i zalogowanych Kupujących do zastosowania rabatu procentowego przy składaniu zamówienia. Kiedy kod jest aktywny, cena produktów zostanie obniżona proporcjonalnie do danego procentu rabatu.

Kod rabatowy jest aktywowany poprzez wprowadzenie go w polu "Wprowadź nowy kod rabatowy," w Koszyku lub w polu "Moje kody rabatowe" w sekcji Profil użytkownika. Rabaty udzielane Kupującemu przez Sprzedawcę nie łączą się ze sobą.

 1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru zarówno poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru, jak i przejęcie go od Sprzedającego lub, za obopólną zgodą, osoby trzeciej.

Artykuł 3.a
Zasady anulowania

 1. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie (+420 222 74 64 24) lub mailowo info@11teamsports.pl do momentu zorganizowania przez Sprzedawcę transportu do Kupującego. Proszę upewnić się, że numer zamówienia jest podany w pisemnym anulowaniu. Numer zamówienia znajduje się w potwierdzeniu zamówienia, przesłanym na podany adres e-mail po zaakceptowaniu zamówienia oraz w podglądzie zamówienia profilu użytkownika Kupującego (więcej o profilach użytkownika w Polityce prywatności).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w każdym z następujących przypadków (a-e):

      (a) produkty nie są już produkowane lub dostarczane;
      (b) dostawca znacząco zmienił cenę;
      (c) w przypadku widocznego błędu w cenie towaru (tj. gdy cena oczywiście różni się od ceny zwyczajowej dla tego typu produktu). Pozornym błędem w cenie towaru jest np. cena o 60% niższa od ceny zwyczajowej dla tego typu produktu;
      (d) podane informacje rozliczeniowe są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania;
      (e) Sprzedawca nie dostarcza na podany adres dostawy.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego w celu uzgodnienia dalszych działań.

 1. Komercyjna odsprzedaż towarów oferowanych przez Top4Sport jest niedozwolona. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia lub odstąpienia od Umowy kupna, jeśli dowie się, że Kupujący zamierza odsprzedać towar w celach handlowych. (patrz 3.b Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków zdalnej komunikacji)

Artykuł 3.b
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków zdalnej komunikacji

 1. Kupujący jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dostarczenia towaru do niego lub wskazanej przez Kupującego osoby trzeciej (innej niż przewoźnik). Kupujący musi w tym terminie przesłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Kupujący zwróci wówczas towar Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna.
 2. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedającego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (patrz Załącznik I). Rekomendujemy odstąpienie w taki sposób, aby Kupujący wysłał jednoznaczne powiadomienie na adres mailowy info@11teamsports.pl Sprzedawcy.
 3. Sprzedający zwróci kupującemu pieniądze w ciągu 14 dni od odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, ale najwcześniej po otrzymaniu przez sprzedającego zwracanego towaru.
 4. W przypadku zwrotu towaru zamówionego z wykorzystaniem kodu rabatowego, kupującemu zwracana jest tylko kwota zapłacona za zwrócony towar (patrz Artykuł 2.(14)).
 5. Oprócz zwrotu ceny zakupu, w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy, Kupującemu przysługuje zwrot kosztów związanych z dostawą towaru, jednak w maksymalnej cenie najtańszego transportu oferowanego przez Sprzedającego. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie może m.in. odstąpić (a-d):

      (a) od umowy kupna na dostawę towaru, który został dostosowany zgodnie z życzeniem kupującego;
      (b) od umowy kupna na dostawę towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami;
      (c) od umowy kupna na dostawę zapieczętowanych towarów, które zostały przejęte przez konsumenta i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych;
      (d) od umowy kupna na dostawę produktów cyfrowych, jeżeli rozpoczął się dostęp do produktu cyfrowego.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży może być odrzucone, jeżeli towar został zakupiony przez przedsiębiorcę lub podmiot prawny. W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy zwracany towar jest uszkodzony, używany w sposób przekraczający jego przeznaczenie lub nawet częściowo zużyty, przysługuje Sprzedającemu prawo do naprawienia poniesionej szkody wobec Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wysokość odszkodowania będzie ustalana przez Sprzedającego z uwzględnieniem stanu zwracanego towaru, a w przypadku oceny przez Sprzedającego towaru jako nienadającego się do sprzedaży, roszczenie odszkodowawcze może zostać jednostronnie potrącone przez Sprzedającego o zwrot ceny zakupu.
 3. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na odebranie darmowego prezentu wraz z zakupionym towarem, a kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący zwróci sprzedającemu prezent wraz z towarem. W przeciwnym razie Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wartości nie zwróconego prezentu z prawem Kupującego do zwrotu ceny zakupu (patrz Artykuł 2.(15)).

Artykuł 4.a
Warunki gwarancji

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Konsumentów z późniejszymi zmianami.
 2. W przypadku zakupu towarów w ramach działalności gospodarczej do reklamacji zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.
 3. Kupujący nie powinien przyjmować uszkodzonej przesyłki od przewoźnika i powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Sprzedawcy. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki reklamacja zostanie rozpatrzona z przewoźnikiem.
 4. Po przyjęciu przesyłki Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić towar i zgłosić ewentualne wady pisemnie w ciągu 24 godzin, w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną lub wideo, na adres e-mail info@11teamsports.pl. Sposób opisu wady i inne niezbędne informacje określa Artykuł 4. b Zasady reklamacji.
 5. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za towar wolny od wad w momencie jego odbioru. Sprzedający w szczególności gwarantuje Kupującemu, że w momencie odbioru towaru przez Kupującego (a-e):

      (a) towar ma właściwości uzgodnione między stronami; w przypadku braku takiego zastrzeżenia, towar posiada właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy Sprzedawcy lub producenta;
      (b) towar nadaje się do zadeklarowanego przez Sprzedawcę celu lub celu, w jakim towar ten jest zwykle używany;
      (c) jakość i wykonanie towaru są zgodne z ustaloną próbką lub wzorem, w przypadku gdy jakość lub wykonanie zostały ustalone według umówionej próbki lub wzoru;
      (d) ilość, rozmiar lub waga towarów są zgodne z wymaganiami;
      (e) towar spełnia wymagania przepisów prawa,

 1. Postanowienia paragrafu powyżej nie stosuje się do wady towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu tej wady, do zwykłego zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub rozerwanie w momencie odbioru przez Kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru
 2. Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje w przypadku wad powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub elementów naturalnych. W związku z tym reklamacje można składać tylko w przypadku wad spowodowanych wadą materiału lub nieprawidłową technologią produkcji.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane używaniem produktu.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia prawa z tytułu odpowiedzialności za wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru; okres ten może zostać przedłużony poprzez oświadczenie w karcie gwarancyjnej. W przypadku przedłużenia okresu gwarancji Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużonej gwarancji w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej dokument podatkowy (faktura) będzie służył temu samemu celowi.
 5. Momentem zgłoszenia reklamacji jest moment, w którym Sprzedający otrzyma od Kupującego reklamowany towar.
 6. W przypadku nieuzasadnionej, a tym samym odrzuconej reklamacji, Kupujący zobowiązuje się pokryć poniesione przez Sprzedawcę koszty związane z procedurą reklamacyjną wykraczające poza normalny sposób załatwienia (w szczególności koszty własnej ekspertyzy, koszt zastępstwa procesowego, itp.). Uprawnienie Kupującego do rozliczenia kosztów związanych z skutecznym postępowaniem reklamacyjnym regulują obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego

Artykuł 4.b
Zasady reklamacji

 1. W przypadku reklamacji towaru zakupionego od Topforsport s.r.o., Kupujący powinien postępować zgodnie z NINIEJSZYMI TOHTO instrukcjami; lub według zaleceń:
  • W pierwszej kolejności wyślij e-mail z nazwą produktu, numerem zamówienia oraz szczegółowym opisem przyczyny reklamacji na adres info@11teamsports.pl. Nasz dział obsługi klienta chętnie pomoże w wypełnieniu internetowego formularza reklamacyjnego lub poinformuje o alternatywnych krokach, które należy wykonać.
  • Reklamowany towar wraz z wygenerowanym numerem reklamacji należy przesłać na adres lokalny podany w sekcji“Jak reklamować towary” w sklepie internetowym.
  • Prosimy o dostarczenie wraz z towarem wszystkich elementów, które mogą mieć związek z reklamowaną wadą, dokładnego opisu wady lub ewentualnie dowodu wady występującej w sposób nieregularny, danych kontaktowych (numer telefonu, e- adres e-mail), określenie uprawnień, których chcesz dochodzić w związku z reklamacją, dowód sprzedaży (kopia) i/lub kartę gwarancyjną.
  • Kupujący ma możliwość wyboru ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Topforsport s.r.o. nie pokrywa żadnych kosztów ani kosztów wysyłki i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przesyłka nie zostanie doręczona i nie przyjmie przesyłek wysłanych za pobraniem.
  Powyższe zalecenia nie wpływają na możliwości i uprawnienia konsumenta wynikające z obowiązująch praw z późniejszymi zmianami, a ich celem jest umożliwienie jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji
 2. Sprzedający wystawi pisemne potwierdzenie (protokół reklamacyjny) z podaniem daty dochodzenia prawa z tytułu odpowiedzialności za wady, potwierdzenia naprawy lub czasu jej trwania oraz ewentualnie sposobu załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane, a wady usuwane bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący ma prawo domagać się odpowiedniego rabatu od ceny kupna lub odstąpić od umowy kupna.

Artykuł 5.
Program Członkowstwa - House Of Clubs Warunki korzystania


Czym jest House Of Clubs?

 1. House Of Clubs (zwany dalej „Klubem”) jest opartym na lojalności, bezpłatnym, dynamicznym, wielopoziomowym programem członkowskim dla Kupujących e-sklepów Top4Sport (zwanych dalej „Członkami”). Jako taki, Klub jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych i nie dotyczy osób prawnych lub przedsiębiorców próbujących korzystać z tych samych świadczeń (patrz art. 1 ust. 3 i art. 7 ust. 2). Członkiem może być tylko osoba uznana za osobę pełnoletnią zgodnie z lokalnymi przepisami. Osoba poniżej 18 roku życia może zostać Członkiem tylko za uprzednią zgodą rodzica (rodziców), opiekuna lub przedstawiciela prawnego. Członkostwo w Klubie jest osobiste i niezbywalne. Każdy Kupujący może posiadać tylko jedno konto Członka.
 2. Najnowsza wersja Programu Członkostwa i wynikające z niego Warunki Użytkowania (patrz Artykuł 5.) obowiązują od 31.10.2022, kiedy istniejący Członkowie Klubu zostaną automatycznie przeniesieni do nowej wersji jako Członkowie poziomu BASIC z 150 punktami (szczegóły poniżej ).
 3. Kupujący mogą zostać Członkami Klubu na dwa sposoby (a-b):
      (a) poprzez aktywną rejestrację;
      (b) dokonując pierwszego zakupu w sklepie internetowym.
 4. Członkostwo w Klubie składa się z 4 poziomów: ZERO, BASIC, PRO i GOLD. Członkowie przechodzą kolejne poziomy, zbierając punkty. Po przejściu na wyższy poziom Członek zachowuje wszystkie korzyści oferowane na poprzednim poziomie i uzyskuje dostęp do dodatkowych korzyści.


Jak uzyskać dostęp do konta osobistego House Of Clubs?

 1. Dane logowania zostaną przekazane Członkowi w celu uzyskania dostępu do jego konta w interfejsie, gdzie jego dane osobowe mogą być następnie aktualizowane. Dane do logowania zostaną przekazane Członkowi w celu uzyskania dostępu do jego konta w Interfejsie, gdzie jego dane osobowe mogą być następnie aktualizowane. Informacje dotyczące danych logowania Uczestnika oraz przetwarzania danych osobowych Uczestnika można znaleźć w Polityce prywatności
 2. Obowiązkiem Członka jest aktualizowanie swoich danych kontaktowych. Członek jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania Członka. W przypadku podejrzenia, że jego dane zostały ujawnione osobie trzeciej, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy. Topforsport ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niezgłoszenia lub opóźnionego zgłoszenia nadużycia tylko w przypadku poważnej awarii z jej strony. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działanie lub awarię systemu Klubu lub jakiekolwiek konsekwencje, w tym między innymi wszelkie pośrednie, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody wynikające z jakiejkolwiek niedostępności, zawieszenia, modyfikacji lub zakończenia Klubu lub Członkostwa.


Jak zbierać punkty i jakie są korzyści Klubu?

 1. Członkowie zbierają punkty kupując produkty w e-sklepie, gdzie za każde wydane 5zł na produkty otrzymają 1 punkt np. zakup towaru za 500zł spowoduje przyznanie Członkowi 100 punktów. Wyjątki dotyczą zakupów usług dodatkowych (patrz art. 6 ust. 1), zamówień B2B oraz zamówień płatnych u przewoźnika przy odbiorze, tj. płatności „gotówką lub kartą przy odbiorze”.
 2. Punkty są przypisywane jako liczby całkowite i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, na przykład, jeśli cena produktu wynosi 517,49 zł, to jest to warte 517 punktów, a 517,50 zł to 518 punktów.
 3. Punkty zebrane poprzez dokonanie zakupu, patrz poprzedni punkt 7, zostaną natychmiast przypisane do konta Członka, ale będą aktywne i zastosowane poprzez wielopoziomowe korzyści dopiero po odpowiednim okresie zwrotu, 30 domyślnie 30 lub 60 dni jeśli ma zastosowanie usługa Przedłużonego Okresu Zwrotu Artykuły 3.b(1) i 6.(3)) lub jakikolwiek okres zwrotu może być dyktowany przez trwającą kampanię marketingową. Z drugiej strony, jeśli klient zwróci produkt, punkty zebrane za jego zakup zostaną odjęte z jego konta członkowskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany czynności do zbierania punktów, o których mowa w poprzednim punkcie 7, przy czym Uczestnik zostanie zawsze poinformowany o rodzaju czynności i przyznanych punktach przed jej podjęciem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do cofnięcia niektórych lub wszystkich otrzymanych punktów, które zostały przydzielone z powodu błędu lub oszustwa, oszustwa lub jakiegokolwiek nieuprawnionego działania Członka.
 5. Klub jest programem członkostwa na poziomie dynamicznym, więc z każdym miesiącem braku aktywności, tj. bez nowych punktów zdobytych w wyniku działań opisanych w paragrafie 7 tego artykułu, aktywne punkty zostaną odjęte z konta Członka. Comiesięczne zmniejszenie punktów jest stosowane zgodnie z aktywnym poziomem Członka, więc z jego konta zostanie odjęta następująca liczba punktów:
      (a) ZERO - 5 punktów
      (b) BASIC - 50 punktów
      (c) PRO - 100 punktów
      (d) GOLD - 200 punktów
 6. Wymagane punkty (w nawiasach) i dodatkowe korzyści oferowane przez każdy poziom są następujące:
      (a) ZERO (0- 500 punktów) - 5% zniżki, Club Days
      (b) BASIC (500 - 1500 punktów) - 5% zniżki, Club Days, Wczesny dostęp, 1x 50zł voucher
      (c) PRO (1500 - 2500 punktów) - 7% zniżki, Club Days, Wczesny dostęp, 2x 50zł voucher
      (d) GOLD (2500 punktów) - 7% discount, Club Days, Early Access, 3x 50zł voucher, darmowa wysyłka
 7. Rabat procentowy dotyczy asortymentu towarów określonego przez Sprzedającego. Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika, z aktywowaną zniżką członkowską i przeglądaniu sklepu internetowego Członkowie mogą wizualnie zidentyfikować te towary za pomocą etykiet cenowych, zaznaczając ikony, które pojawią się obok etykiet cenowych i rabatowych, w zielonym.
 8. “Club Days” to cykliczna kampania marketingowa, która oferuje specjalne zniżki i/lub dodatkowe korzyści wyłącznie dla Członków. Informacje o konkretnej kampanii będą wyświetlane w sklepie internetowym, a Członkowie zostaną o tym poinformowani wcześniej za pośrednictwem poczty e-mail.
 9. „Early access” to usługa dostępna tylko dla Członków BASIC, PRO i GOLD, która daje im priorytetowy dostęp do wybranych towarów. Zgodnie z ich zainteresowaniami (poprzednia historia zamówień) Członkowie zostaną powiadomieni o produktach Early Access pocztą elektroniczną.


Jak zrezygnować z członkostwa?

 1. Członkowie mogą anulować członkostwo w dowolnym momencie przez (a-c):
      (a)żądania go poprzez link w stopce dowolnego e-maila kontaktowego Klubu;
      (b)żądania go poprzez link w sekcji członkostwa profilu użytkownika;
      (c) kontakt z działem obsługi klienta i złożenie zapytania drogą mailową lub telefoniczną;
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia towarów i usług objętych Klubem oraz jego kontrahentów. Każde członkostwo zostanie zakończone w każdym z następujących przypadków (a-e):
      (a) w przypadku odwołania przez członka zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez żądanie usunięcia z naszej marketingowej bazy danych;
      (b) Członkostwo na poziomie ZERO po 6 miesiącach nieaktywności;
      (c)w przypadku podania przez członka błędnych danych w zgłoszeniu, nadużycia świadczeń zapewnianych przez Klub lub poprzez swoje działania naruszył jakikolwiek punkt Regulaminu;
      (d) jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że Członek nie kwalifikuje się do uczestnictwa w Klubie;
      (e) jeśli Sprzedający podejrzewa, że Członek kupuje z ewentualnym zamiarem handlowym, tj. odsprzedać towar w celu osiągnięcia zysku.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć i filmów przedstawiających zwycięzców dowolnych konkursów organizowanych przez Klub, w tym nazwisk zwycięzców, bez żadnych rekompensat finansowych, na co Członek wyraża zgodę, biorąc udział w tych działaniach.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania programu członkostwa w Klubie w dowolnym momencie.

Artykuł 6.
Dodatkowe świadczone usługi i specjalne kategorie towarów

 1. W sekcji “Koszyk” Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania Kupującemu na jego żądanie dodatkowe usługi, a mianowicie (a-b):

      (a) “Wydłużony czas zwrotu”
      (b) "Ubezpieczenie przesyłki"

Ze względu na ich charakter nie ma możliwości odstąpienia od świadczenia tych usług, po wysłaniu Zamówienia do Kupującego.

 1. Usługa "Ubezpieczenie przesyłki" uprawnia Kupującego do natychmiastowego odstąpienia od umowy kupna i zwrotu pieniędzy w przypadku uszkodzenia lub utraty przesyłki podczas dostawy. Po wykupieniu usługi Topforsport zobowiązuje się do priorytetowego rozpatrywania reklamacji towaru uszkodzonego lub zagubionego podczas transportu.        - Dotyczy wszystkich środków transportu oferowanych przez Topforsport.
         - Kupujący może skorzystać z usługi od przewidywanego terminu dostawy, podanego w potwierdzeniu zamówienia, do 24h po dostarczeniu towaru.
         - Usługę można wykupić tylko raz dla jednego zamówienia. Usługa dotyczy wszystkich towarów fizycznych w zamówieniu.
         - Usługa nie jest ubezpieczeniem ani żadną inną usługą świadczoną w ramach działalności ubezpieczeniowej.
 2. Usługa “Wydłużony czas zwrotu” uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy kupna bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru przez wydłużony okres czasu. W ramach tej usługi standardowy okres karencji (patrz art. 3.b ust. 1) zostaje dodatkowo przedłużony o kolejne 30 dni. Okres karencji wynosi zatem 60 dni lub dłużej, jeśli zdarzenie konsumenckie wydłuży ten okres.
 3. Nawet w przypadku towarów zwracanych w ramach usługi “Wydłużony czas zwrotu” Sprzedawca zastrzega, że towary nie mogą być używane, przeterminowane, częściowo lub całkowicie zużyte lub uszkodzone poza sprawdzeniem ich w celu ustalenia zakresu ich przeznaczenia. Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i z nienaruszonymi metkami.
 4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu produkt cyfrowy o nazwie “Kupon podarunkowy” (zwany dalej “Voucherem”). Voucher to unikalny kod przeznaczony do płatności w sklepie internetowym, gdzie można go wykorzystać na dowolny towar z oferowanego asortymentu. Voucher można zrealizować wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu użytkownika. Kod Vouchera należy wpisać w polu „Wprowadź nowy kod rabatowy” w koszyku. Cena za wybrany towar zostanie wówczas pomniejszona o wartość Vouchera. Jeżeli Kupon jest używany do zakupu więcej niż jednego produktu, obowiązują te same zasady, co w Artykule 2. (14.b).
 5. Wartość Vouchera może zostać wykorzystana tylko przy jednorazowym zakupie i nie może być wykorzystana na inne świadczone usługi, opłatę transportową ani płatność przy odbiorze. Kupon jest ważny przez 180 dni od daty zakupu, a po tym okresie traci ważność.
 6. W przypadku wykorzystania Vouchera do zakupu towaru i późniejszego zwrotu towaru we wskazanym terminie lub uznania reklamacji, Kupującemu przysługuje m.in. prawo do zwrotu wartości Vouchera.

Artykuł 7.
Postanowienia końcowe

 1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek ustaleń umownych między stronami nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień
 2. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą zamierzającą nabyć produkty od Sprzedającego jest osoba prawna lub osoba zamawiająca towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonującej wolny zawód.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (patrz Załącznik I).
 4. Umowa kupna i wszystkie dokumenty uzupełniające są sporządzone w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31.10.2022. Zmiany Regulaminu są zastrzeżone.

ZAŁĄCZNIK I

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

Sprzedawca:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Republika Czeska IČ: 29213291, VAT ID: CZ29213291

 

Adres korespondencyjny
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Republika Czeska

UWAGA! Adres ten może być używany tylko w przypadku, gdy Kupujący nalega na przesłanie zawiadomienia o odstąpieniu pocztą zamiast mailem, nie jest to adres do zwrotu towaru. Adres do zwrotu towaru znajdziesz na naszej stronie internetowej w sekcji “Jak zwrócić towar”

Kupujący:
Imię, nazwisko:
Adres:

Kupujący niniejszym zawiadamia Sprzedającego, że odstępuje od umowy kupna następujących produktów:

 

____________________________________________________________________________

Data otrzymania towary:
Numer zamówienia:

 

Data                                                                                                                   Podpis kupującego