Mamy nową stronę internetową! A z Nią wiele nowych korzyści dla Was! Zobacz więcej

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAKUPU I RELACJE ZWIĄZANE Z TYMI UMOWAMI

firmy Topforsport sro, Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, REGON: 29213291, NIP: CZ29213291 wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, teczka 66187. Wydano zgodnie z postanowieniami § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej KC)

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo handlowe Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, REGON: 29213291, NIP: CZ29213291. Rejestracja: Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, teczka 66187, data rejestracji: 16.4.2010. Jesteśmy płatnikiem VAT.

Telefon komórkowy: 67 22222 67

Sklepy online: 11teamsports.pl

E-mail: info@pl.11teamsports.cz

Połączenie bankowe:

 • W przypadku płatności w CZK: 4200413537/6800 (Sberbank), IBAN: CZ05 6800 0000 0042 0041 3537, SWIFT: VB0ECZ2X
 • W przypadku płatności w EUR: 220176614, IBAN: DE41502109000220176614, SWIFT: CITIDEFF

Miejsca działalnośći: Godziny otwarcia i adresy poszczególnych miejsc działalności podane są na stronie internetowej w dziale Kontakty.

Adresy punktów serwisowych: Na życzenie podamy adresy serwisowe poszczególnych producentów.

1. Ogólne warunki

Niniejsze warunki regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Kod., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”), wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.

Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza dokonać zakupu od Sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania wolnego zawodu.

Sprzedającym jest firma handlowa Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, REGON: 29213291, NIP: CZ29213291. Rejestracja: KS w Brnie, sekcja C, teczka 66187, data rejestracji: 16.4.2010 (zwana dalej „Sprzedawcą”).

Sklepy internetowe są obsługiwane przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresami internetowymi 11teamsports.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowego sklepu”) .

Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim. Umowa kupna podlega prawu czeskiemu.

Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

Odbierając towar od Sprzedawcy lub przejmując go od przewoźnika, Kupujący zgadza się z poniższymi warunkami handlowymi i procedurą reklamacyjną. Warunki handlowe i procedurę reklamacyjną można pobrać w formie do wydrukowania i udostępnić do wglądu w Topforsport s.r.o.

2. Warunki biznesowe dla Polski i użytkowników końcowych

Sposoby dostawy towaru

Usługa przewozowa: Klient znajdzie sposób transportu i jego warunki w sekcji „Transport” serwisu. Transport zapewnia dostawca na terenie całej Polski. Koszty transportu mogą się różnić w zależności od wybranego środka transportu. Konkretny sposób dostawy wybiera sam klient, aktualny cennik znajduje się w zakładce „koszyk” lub istnieje możliwość pisemnego zażądania w siedzibie dostawcy.

Metody Płatności

Płatność gotówką przy odbiorze: Wybierając płatność za pobraniem zapłacisz pełną kwotę za zamówiony towar przewoźnikowi. Płatności można dokonać gotówką lub kartą kredytową.

Karta online:

Płatność kartą online. Możesz bezpiecznie i szybko płacić dowolną ze standardowych kart płatniczych. Akceptujemy następujące karty płatnicze: MasterCard, EuroCard, Maestro, VISA i Visa Electron.

Cena i warunki transportu zależą od wybranego sposobu odbioru.

Czas wysyłki

Jeśli towar jest na stanie, zostanie wysłany do Ciebie za pobraniem na dowolny adres w Polsce w ciągu 24 godzin. Towar, którego nie ma w magazynie, wysyłamy zwykle w ciągu 5-10 dni roboczych lub w zależności od dostępności u dostawcy.

W przypadku wydłużenia czasu dostawy klient zostanie poinformowany w odpowiednim czasie.

3. Inne ustalenia

Konto użytkownika

Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru Sprzedawca uważa za prawidłowe.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad trzy lata lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Kod. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

Dane osobowe Kupującego są poufne i są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia Kupującego, prowadzenia konta użytkownika oraz w celu wysyłania informacji i wiadomości biznesowych do Kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych na czas nieokreślony. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne i zgodne z prawdą oraz że są podawane dobrowolnie. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedającego o zmianie podanych danych. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiotu przetwarzającego. Kupujący jest świadomy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Sprzedawcy, lub odmówić zgody już przy zamawianiu lub rejestracji konta użytkownika poprzez wpisanie odmowy w nocie. Przez okres, na jaki zgoda jest wyrażona, Kupującemu przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu podanych przez niego danych osobowych, w szczególności prawo żądania od Sprzedawcy wyjaśnienia, usunięcia wad, w tym zablokowania, naprawy, uzupełnienia lub likwidacja danych osobowych i prawo do kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych. Kupujący ma prawo zażądać informacji, jakie dane osobowe na jego temat przetwarza Sprzedawca. Informacje są udzielane bez zbędnej zwłoki za rozsądną opłatą, nieprzekraczającą kosztów dostarczenia takich informacji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych kontaktowych Kupującego do wysyłania informacji ważnych dla pełnego wykorzystania jego produktów i usług, zgodnie z ustawą nr 480/2004 Kod. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami, z którymi Kupujący zgadza się. Każdy Kupujący ma prawo w dowolnym momencie zabronić wysyłania tych informacji przez sprzedającego, odpowiadając na którąkolwiek z wysłanych wiadomości.

Zgodę można również cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres Topforsport s.r.o., Bešůvka 19, Brno - Žebětín, 641 00.

Przetwarzanie plików cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze. Są zapysywane przez przeglądarkę internetową na żądanie poszczególnych przeglądanych stron internetowych. Witryny internetowe mogą pobierać zawartość pliku. Według niego będą wiedzieć, które strony odwiedziłeś wcześniej, czy masz formularz w toku, czy jesteś zalogowany. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większości większych witryn w Internecie.

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. Plików cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie internetowym i wypełnienie obowiązków Sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. Plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Zamówienie internetowe

Po utworzeniu (wysłaniu) zamówienia, klient otrzyma automatyczną odpowiedź na e-mail, zawierającą informację o pomyślnym odbiorze, sposobie naszej dalszej komunikacji oraz dokładną specyfikację zamawianego towaru wraz z cenami. Stosunek umowny między sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą dostarczenia zamówionego towaru na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie różnią się one od stawka podstawowa.

Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, w tym ceny poszczególnych towarów. Podane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie powiązane opłaty.

Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera głównie informacje o zamawianym towarze (Kupujący „wstawia” zamówiony towar do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu), sposobie zapłaty ceny zakupu, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz informacje o kosztach związanych z dostawą. „zamówienie”).

Ceny towarów obowiązują w momencie złożenia zamówienia, z wyjątkiem postanowień Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę patrz. Anulowanie.

Kupujący może również złożyć zamówienie e-mailem, telefonicznie, osobiście lub w innej odpowiedniej formie na warunkach przedstawionych w interfejsie internetowym.

W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedawca zawsze ma prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie). Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia, zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru Kupującemu. Postanowienia § 2119 par.1 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

Wybór modelu buta

Buty do piłki nożnej

Przed wyborem modelu zastanów się, jakie cechy powinien spełniać wybrany model, w jakim celu (lub uprawiania sportu i na jakiej nawierzchni) zamierzasz go używać i w jakich warunkach. Każdy but jest przeznaczony do określonego przeznaczenia i jego właściwości są do niego dostosowane.

Zapewnisz dłuższą żywotność, wybierając odpowiednią podeszwę do danej powierzchni, oznaczając modele butów do prawidłowego użytkowania:

 • SG (Soft Ground) = miękka i bardzo miękka naturalna powierzchnia
 • FG (Firm Ground) = sucha naturalna powierzchnia
 • HG (Hard Ground) = bardzo twarda, sucha nawierzchnia i smugi żużlowe
 • AG (Artifical Ground) = opracowany ze specjalnymi właściwościami do sztucznych powierzchni. Optymalna podeszwa do nowoczesnej sztucznej murawy
 • TF (Turf) = twarde boiska, sztuczna trawa - buty są zaprojektowane tak, aby wytrzymać nacisk boczny spowodowany grą na sztucznej trawie.
 • IN (Indoor) = hala - gładkie powierzchnie lakierowane (parkiety zabezpieczone warstwą lakieru).
 • HG J. (Hard Ground junior) = wszystkie powierzchnie naturalne, także twarde
 • (=buty dziecięce)

Buty do biegania

Przed wyborem modelu zastanów się, jakie cechy powinien spełniać wybrany model, w jakim celu (lub uprawiania sportu i na jakiej nawierzchni) zamierzasz go używać i w jakich warunkach. Każdy but jest przeznaczony do określonego przeznaczenia i jego właściwości są do niego dostosowane.

Zapewnisz dłuższą żywotność, wybierając odpowiednią podeszwę do danej powierzchni, oznaczając modele butów do prawidłowego użytkowania:

 • "Powierzchnia"
 • Droga (asfalt)
 • Bieżnia
 • Trail

Odpowiedni rozmiar i kształt butów

Wybierając obuwie sportowe upewnij się, że wybrany rozmiar dokładnie odpowiada potrzebom Twoich stóp. Starannie wybierz rodzaj buta w zależności od kształtu i szerokości stopy, wysokości podbicia, wysokości podbicia i kształtu pięty. Buty sportowe należy testować szczególnie dokładnie. Stopa musi być solidnie zamocowana, aby stopa nie poruszała się w bucie, a co za tym idzie, wyściółka wewnętrznej wkładki w pięcie nie została uszkodzona. Niestety źle dobrany model, rodzaj czy rozmiar butów nie może być powodem do późniejszej reklamacji!

Ważność cen, terminy płatności

Ceny towarów są aktualizowane codziennie, można je zweryfikować dla poszczególnych pozycji i obowiązują w momencie składania zamówienia.

Wraz z ceną kupna Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

Przy wydawaniu bonów rabatowych naliczany jest rabat procentowy, nawet w przypadku towarów już przecenionych, zawsze tylko od cen detalicznych przed rabatem.

W przypadku płatności gotówką lub przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.

Ewentualnych rabatów od ceny towaru udzielonych Kupującemu przez sprzedającego nie można łączyć.

Zastawy na towary

W przypadku określonych towarów, które są tylko na zamówienie, może być wymagana bezzwrotny zastaw w zwykłej wysokości 100% ceny sprzedaży towarów. O szczegółach poinformują Państwa pracownicy firmy podczas składania zamówienia.

Dokument podatkowy i karta gwarancyjna

Dokument podatkowy przesyłany jest w formie elektronicznej jako załącznik do wiadomości e-mail z informacją o nadawcy towaru lub jest częścią sprzedaży osobistej. Karta gwarancyjna jest wydawana w zależności od warunków oficjalnego importera. Jeśli przesyłka zawiera tylko dokument podatkowy, dokument ten służy również jako karta gwarancyjna.

Inne ustalenia

Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

W stosunku do Kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 00020869, adres internetowy: http://www.coi.cz spory wynikające z umowy kupna.

Konsument akceptuje fakt, że Sprzedawca może ogłaszać promocje konsumenckie "Prezent przy zakupie". Regulamin tych promocji można znaleźć TUTAJ. Regulamin ten stanowi integralną część Regulaminu.

4. Warunki gwarancji i reklamacji dla Polski i użytkowników końcowych

Wszystkie nieopisane fakty są regulowane przez Kodeks Cywilny oraz Ustawę o Ochronie Konsumentów z późniejszymi zmianami.

W przypadku zakupu towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.

Przyjęcie przesyłki

Jeżeli rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

Jeżeli zgodnie z umową kupna Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innymi sposobami dostawy.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście do przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Kupującemu radzimy nie przyjmować uszkodzonej przesyłki od przewoźnika i skontaktować się z naszym działem reklamacji. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki reklamacja zostanie rozpatrzona we współpracy z firmą transportową.

Po otrzymaniu towaru zaleca się bez zbędnej zwłoki sprawdzić towar i zgłosić wszelkie wykryte wady pisemnie na adres e-mail: info@pl.11teamsports.cz (najszybsze rozwiązanie) lub korespondencyjnie na adres siedziby.

Sposób opisu wady oraz inne niezbędne informacje zawiera artykuł „Rozpatrywanie reklamacji” na stronie internetowej.

Pierwsze użycie towaru

Przed pierwszym użyciem towaru Kupującemu zaleca się dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania oraz dokładne zapoznanie się z jego funkcją. W przypadku używania towaru niezgodnie z instrukcją użytkowania, żadna wada spowodowana tym działaniem nie może być uznana za gwarancję serwisu. Instrukcja użytkowania znajduje się w warunkach handlowych oraz w pełnej wersji w załączniku nr 1 w rozdziałach wiążące instrukcje użytkowania i pielęgnacji obuwia oraz instrukcje specjalne dotyczące pielęgnacji materiałów zewnętrznych. Jeśli chcesz wysłać tę instrukcję w formie drukowanej, zawsze podaj to w notatce przy składaniu zamówienia.

Właściwa pielęgnacja obuwia przedłużająca jego żywotność:

 • Nie wolno prać butów sportowych w pralce! Skóra i inne specjalne materiały na bazie tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu podczas prania w pralce, a ich wzajemne przyleganie, struktura i właściwości mogą ulec zmianie.
 • Modele z cholewką ze sztucznej skóry można czyścić miękką szczoteczką (stare szczoteczki są świetne) nawet bez wody, czyli na sucho.
 • Buty wymagają łatwego czyszczenia. Procedura wygląda następująco: użyj ciepłej wody, mydła (bez proszku do prania i płynu do zmiękczania tkanin!). Ostrożnie usuń szczotkę i brud.
 • Buty sportowe nie mogą być nigdy suszone poprzez umieszczenie ich bezpośrednio na elemencie grzewczym lub przy użyciu podwyższonej temperatury (np. suszarki do włosów), nie wolno ich kłaść w pobliżu kaloryferów, leżeć na słońcu itp. Powierzchnia musi wysychać powoli - od wewnątrz na zewnątrz, w przeciwnym razie może dojść do pęknięć i stwardnienia powierzchni. Skóra, skóra syntetyczna, tkaniny techniczne i kleje mogą zostać uszkodzone przez nadmierne ciepło! Zmniejszy to również żywotność butów.
 • Dobre suszenie zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów, które powodują nieprzyjemne zapachy i choroby grzybicze stóp.
 • Pot zawiera również kwasy, które z czasem mogą uszkodzić buty, dlatego zawsze noś do butów wysokiej jakości skarpetki! Aby zmniejszyć nieprzyjemny zapach, spryskaj wnętrze buta sodą oczyszczoną lub profesjonalnym środkiem do pielęgnacji stóp.
 • Sposób suszenia butów: mokre buty wypchać papierem gazetowym i wysuszyć w temperaturze pokojowej.
 • Stosuj nosze, aby buty nie zmieniły kształtu podczas noszenia.
 • Nie składaj butów, dopóki wszystkie ich części (łącznie ze sznurowadłami) nie wyschną.
 • Zawsze używaj butów do rodzaju sportu, do którego są przeznaczone.
 • Zawsze używaj butów odpowiednio sznurowanych, aby zapobiec przesuwaniu się stopy w bucie, a tym samym uszkodzeniu wyściółki wewnętrznej wkładki w pięcie. Trzymaj sznurówki przywiązane do ostatniego otworu, aby zapobiec uszkodzeniu tekstylnych lub metalowych pętli.
 • Zawsze używaj butów całkowicie suchych, wielokrotne używanie mokrych butów znacznie skraca żywotność!
 • Po użyciu w wilgotnym środowisku zawsze należy jak najszybciej całkowicie wysuszyć buty. Nie wkładaj mokrych butów do toreb ani plastikowych toreb.
 • Załóż buty i zdejmij je rozwiązane. Podczas zakładania butów używaj łyżki do butów. Ściśnięcie i odkształcenie kołnierza pięty skróci żywotność buta i ograniczy jego zdolność do ochrony pięty i kostki!

SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MATERIAŁÓW ZEWNĘTRZNYCH

SKÓRA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, buty skórzane należy oczyścić, pokryć kremem, wypolerować i zaimpregnować przed pierwszym użyciem. Do czyszczenia użyj środka do mycia skóry lub niewielkiej ilości wysokiej jakości mydła. Po wyschnięciu nałóż wysokiej jakości produkt pielęgnacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Wypoleruj buty kremem do butów lub pastą w kolorze neutralnym lub nieco jaśniejszym od koloru butów. Nigdy nie poleruj mokrych butów! Na koniec zastosuj impregnat w sprayu, zwłaszcza jeśli buty będą narażone na ekstremalną wilgoć, błoto lub tłuszcz.

ZAMSZ I NUBUK: Obuwie zamszowe i nubukowe jest szczególnie podatne na zanieczyszczenia ze względu na swoje włókna. Przed pierwszym użyciem zastosuj wysokiej jakości spray do impregnacji zamszu/skóry na bazie silikonu i powtórz zabieg, gdy tylko woda przestanie spadać na wilgotną powierzchnię. Czyść go regularnie środkiem do czyszczenia zamszu/nubuku na bazie rozpuszczalnika. Nie nosić zamszowych lub nubukowych butów w wyjątkowo deszczową pogodę i wilgotnym środowisku.

SIATKA: Siatkowe buty będą bardziej odporne na zabrudzenia, jeśli przed pierwszym założeniem pokryjesz je silikonowym sprayem do impregnacji.

Prawa z tytułu odpowiedzialności za wady, warunki wykonywania tych praw

Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy działów 1914 do 1925, działów 2099 do 2117 i działów 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca odpowiada Kupującemu, że towar jest wolny od wad przy odbiorze. W szczególności Sprzedawca odpowiada przed Kupującym, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:

 • towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie reklamy wykonanej przez im,
 • towar nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
 • towary odpowiadają pod względem jakości lub konstrukcji zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub projekt został określony zgodnie z zakontraktowaną próbką lub wzorem,
 • towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz
 • towar spełnia wymagania przepisów prawa.

Postanowienia poprzedniego paragrafu Warunków nie dotyczą towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą do stopnia użytkowania lub zużycia lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

Prawo z wadliwego wykonania nie dotyczy wad powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania, wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub klęsk żywiołowych (woda, piasek, ogień itp.)

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane funkcjonalnością lub awarią produktu.

Za moment reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego dowód woli konsumenta (wykonanie prawa z wadliwego wykonania). W celu szybkiego załatwienia reklamacji Sprzedawca zaleca przekazanie lub odesłanie reklamowanego towaru jednocześnie z reklamacją.

Kupującemu przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych przysługuje prawo do skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru, jednak okres ten może się wydłużyć w oświadczeniu w karcie gwarancyjnej. W przypadku gwarancji rozszerzonej (umownej) Sprzedawca określi w karcie gwarancyjnej (potwierdzeniu) warunki i zakres gwarancji rozszerzonej. Jeżeli karta gwarancyjna (potwierdzenie) nie istnieje, dokument podatkowy - faktura służy jako karta gwarancyjna (potwierdzenie). Data sprzedaży zaznaczona jest na dokumencie sprzedaży lub na karcie gwarancyjnej.

Postępowanie reklamacyjne

Zaleca się Kupującego w przypadku reklamacji towaru zakupionego w Topforsport s.r.o. postępować w następujący sposób:

 • W przypadku towarów zakupionych w sklepie wypełnij nowy formularz reklamacyjny i wyślij towar wraz z kopią faktury do Topforsport s.r.o. Lazaretní 11a, 615 00 Brno.
 • W przypadku zamówienia internetowego na liście zamówień wypełnij formularz reklamacyjny na wybrany produkt i wyślij towar wraz z kopią faktury do Topforsport s.r.o. Lazaretní 11a, 615 00 Brno.
 • Dostarcz wraz z reklamowanym towarem wszystkie elementy, które mogą mieć związek z wada, dokładny opis wady lub dowód wady, który występuje sporadycznie, dane kontaktowe (telefon, e-mail), określenie uprawnień, które chcesz wykonywanie w związku z reklamacją, dokumentem sprzedaży (kopia) oraz kartą gwarancyjną.
 • Przesyłka z reklamowanym towarem powinna być dostarczona w odpowiednim, bezpiecznym opakowaniu jako pakiet wartościowy (nie za pobraniem).

Niniejsze zalecenia nie wpływają na możliwości i uprawnienia konsumenta wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Konsumentów z późniejszymi zmianami, a mają na celu jedynie jak najszybsze rozpatrzenie reklamacji produktu.

Sprzedawca przekaże Kupującemu pisemne potwierdzenie - protokół reklamacyjny - w przypadku skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady oraz naprawy i czasu jej trwania lub sposobu załatwienia reklamacji.

Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący ustalą dłuższy termin. Po tym okresie Kupujący może zażądać rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy kupna.

Odrzucenie reklamacji:

 • Za wadę nie można uznać zmiany towaru spowodowanej jego normalnym zużyciem, nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprawidłową interwencją. Przez niewłaściwe użycie rozumiemy w szczególności używanie modeli butów przeznaczonych do określonych powierzchni, używanych na powierzchniach innych niż specyfikacja.
  1. a) używanie butów do futsalu do unihokeja jest powodem odrzucenia reklamacji, ponieważ buty do unihokeja są lepiej chronione na zewnętrznym podbiciu, a zwłaszcza na palcach, aby nie ocierały się.
   b) obuwie halowe stosowane na twardych powierzchniach, takich jak beton, asfalt lub specjalne powierzchnie betonowe pomalowane nanowarstwami specjalnej gumy, tzw. betonem amerykańskim, wówczas jest to sprzeczne z ich przeznaczeniem. Takie powierzchnie są całkowicie nieodpowiednie dla butów halowych!
   c) używanie obuwia oznaczonego SG, FG, HG, IN (rozdział Wybór modelu obuwia) na sztucznej trawie również jest powodem odrzucenia reklamacji. Do sztucznej trawy używaj modeli oznaczonych AG
 • Nie można również reklamować butów uszkodzonych z powodu anomalii zdrowotnych (narośle pięty, wadliwe bieżniki itp.) 
 • Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona po pierwotnym wykazaniu wady lub jeżeli towar z ujawnioną wadą będzie nadal używany.
 • Poślizgnięcie się to uszkodzenie mechaniczne - spowodowane ściskaniem cholewki, np. Podczas gry, ocieraniem jednego buta o drugi, czy dociskaniem innego buta przez innego zawodnika. Nie można tego uznać za uzasadnioną reklamację.
 • Specyfika prawdziwych skórzanych butów piłkarskich: podczas używania butów czasami pojawiają się małe pęknięcia między podeszwą zewnętrzną a cholewką. Jest to normalne zużycie piłki nożnej, które nie przeszkadza w użytkowaniu.
 • Nieprawidłowe suszenie (opisane w rozdziale Prawidłowa pielęgnacja obuwia) obuwia z materiałami syntetycznymi oderwie się od podeszwy.
 • Cholewka może wytrzymać dwa razy dłużej niż podeszwa środkowa, ale gdy wyściółka podeszwy środkowej się zużyje, buty należy wymienić. W przypadku intensywnego użytkowania (częste zajęcia sportowe, zwłaszcza bieganie) taki przypadek może wystąpić co 3 do 4 miesięcy.

W związku z tym reklamacja dotyczy tylko wad spowodowanych wadą materiału, lub zła technologia produkcji.

5. Anulowanie

Anulowanie zamówienia przez Kupującego

 • Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie (67 22222 67) lub mailowo info@pl.11teamsports.cz dopóki nasi pracownicy nie zaplanują transportu towaru do Ciebie. W formie pisemnej rezygnacji prosimy o podanie numeru zamówienia. Numer ten znajduje się w automatycznej odpowiedzi, którą otrzymasz na swój kontaktowy adres e-mail po pomyślnym utworzeniu zamówienia.

Anulowanie zamówienia przez sprzedającego

 • Dostawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

Towar nie jest już produkowany ani dostarczany lub cena dostawcy towarów uległa znacznej zmianie, również w przypadku oczywistego błędu w cenie towaru (tj. Ceny w sposób oczywisty różnią się od zwykłej ceny dla tego rodzaju/rodzaju towarów). dobra). Za oczywisty błąd w cenie towaru uważa się np. Cenę o 60% niższą niż zwykle dla tego rodzaju i rodzaju towarów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań.

 • Sprzedawca ma prawo nie potwierdzić zamówienia lub odstąpić od zamówienia, patrz Odstąpienie od umowy kupna zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

6. Odstąpienie od umowy kupna zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Sprzedający zapewnia kupującemu wydłużony termin na zwrot towaru bez podania przyczyny ponad termin ustawowy tj. 30 dni od dnia odbioru towaru. Kupujący musi w tym terminie przesłać sprzedającemu odstąpienie od umowy. Sprzedawca może ogłaszać wydarzenia konsumenckie w celu dalszego przedłużenia tego terminu. Kupujący niezwłocznie odeśle towar Sprzedającemu, nie później niż 14 dni po przesłaniu odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zwróci Kupującemu pieniądze w ciągu 14 dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy, ale nie przed zwrotem zwróconego towaru do Sprzedawcy lub jeśli Kupujący udowodni, że wysłał zwracany towar do Sprzedawcy. Zwroty dotyczą tylko towarów, a nie usług (takich jak ekspresowy zwrot pieniędzy, wydłużony czas zwrotu pieniędzy itp.).

Aby odstąpić od umowy kupna, Kupujący może skorzystać z wzoru formularza (DOC PDF) dostarczony przez Sprzedawcę, który stanowi załącznik do warunków. Zalecamy pisemne odstąpienie od umowy kupna poprzez przesłanie tego faktu na adres e-mail Kupującego info@pl.11teamsports.cz lub adres siedziby sprzedającego.

Topforsport s.r.o., Ječná 15, 120 00 Praha 2
REGON: 29213291, NIP: CZ29213291

Kupujący proszeni są o podanie numeru zamówienia, symbolu zmiennej i daty zakupu oraz dostarczenie dowodu zakupu w przypadku odstąpienia od umowy.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna na dostawę towaru, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem Kupującego lub na jego rzecz, od umowy kupna. w przypadku dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie wymieszane z innymi towarami, od umowy sprzedaży na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócone ze względów higienicznych, oraz od umowy kupna na dostawę nagrań audio lub wideo lub oryginalnego opakowania programu komputerowego.

Można odmówić odstąpienia od umowy kupna, jeżeli towar został zakupiony przez przedsiębiorcę lub osobę prawną. W takim przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uszkodzenia, zużycia lub częściowego zużycia towaru zwracanego Sprzedawcy, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną Kupującemu szkodę. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez sprzedającego na podstawie stanu zwracanego towaru, a jeśli towar zostanie oceniony przez sprzedającego jako nienadający się do sprzedaży, wysokość odszkodowania jest równa cenie zakupu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem Kupującego do zwrotu ceny zakupu.

Jeżeli Kupującemu zostanie dostarczony prezent wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać i Kupujący jest zobowiązany do zwrotu go wraz z towarem Sprzedawcy. Sprzedawca ma wówczas prawo do jednostronnego potrącenia wartości każdego niezwróconego prezentu z prawem Kupującego do zwrotu ceny zakupu.

Jeżeli przy składaniu zamówienia użyto kodu rabatowego wartościowego, kwota rabatu zostanie odjęta od kwoty za zwracany towar w przypadku częściowego zwrotu zamówienia.
W przypadku zwrotu całego zamówienia ostateczna wpłacona kwota zostanie zwrócona.

7. Inne świadczone usługi

Ekspresowy zwrot pieniędzy:

Kupującemu oferowany jest w koszyku „Ekspresowy zwrot pieniędzy”. W ramach tej usługi, w przypadku uszkodzenia, utraty przesyłki lub towaru w trakcie dostawy, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu pieniędzy natychmiast po wysłaniu wiadomości o takim zdarzeniu. Nie ma możliwości odstąpienia od świadczenia tej usługi.

Wydłużony czas zwrotu:

Płacąc za tę usługę, kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny przez dłuższy czas. Standardowy termin zwrotu (art. 6. Regulamin) jest w ramach tej usługi dodatkowo przedłużany o kolejne 30 dni. Okres zwrotu wynosi zatem 60 dni lub nawet dłużej, jeśli zdarzenie konsumenckie przedłuży ten okres.

Nawet w przypadku towarów zwróconych po upływie ustawowych terminów, sprzedawca zastrzega, że towary nie mogą być używane, przeterminowane, częściowo lub całkowicie zużyte lub uszkodzone poza normalną kontrolą towarów po przyjęciu produktu(ów). Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i z nienaruszonymi metkami. Nie ma możliwości odstąpienia od świadczenia tej usługi.

8. Postanowienia końcowe

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub któregokolwiek z ustaleń umownych między stronami nie wpływa na ważność i skuteczność innych postanowień.

Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna jest dołączony do warunek handlowych.

Niniejsze Ogólne Warunki, w tym. procedury reklamacyjnej, wejdą w życie w dniu 27. 01. 2022. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w procedurze reklamacyjnej i warunkach handlowych.