11teamsports House of Clubs: Ogólne warunki

11teamsports House of Clubs (zwany dalej Klubem) to program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Topforsport sro, z siedzibą pod adresem Lazaretní 4298/11a, Brno , 615 00, ID: 29213291, NIP: CZ29213291, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym administrowany przez Sąd Okręgowy w Brnie, wydział C, sygn. 66187 (zwany dalej Topforsport). Program ten zapewnia ponadstandardowe korzyści dla stałych klientów sklepu internetowego 11teamsports.pl. Klienci stają się członkami Klubu na podstawie swojej dobrowolnej woli, którą wyrażają poprzez wyrażenie zgody na rejestrację lub poprzez wyrażenie swojej dobrowolnej woli wymagane przez prawo. 11teamsports House of Clubs: Ogólne Warunki stanowią nieodłączną część rejestracji.


1. Członkostwo w 11teamsports House of Clubs 

Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia z adresem kontaktowym w Polsce, która zgadza się z Ogólnymi Warunkami, a klienci mogą rozpocząć korzystanie z dobrodziejstw Klubu od razu po pomyślnej rejestracji.

Klient staje się członkiem 11teamsports House of Clubs, jeśli spełnia warunki programu lojalnościowego w ramach swojego konta klienta, co umożliwia mu korzystanie ze wszystkich oferowanych korzyści.
Członek Klubu ma prawo do korzystania ze zniżek na towary i usługi w sklepie internetowym 11teamsports.pl. Topforsport zastrzega sobie prawo do określenia oferowanych towarów i usług, które są objęte programem Klubu, jak również jego kontrahentów.


2. Dostęp do konta osobistego 11teamsports House of Clubs

Członek Klubu otrzymuje swoje dane logowania w celu uzyskania dostępu do swojego konta na stronie www.11teamsports.pl, gdzie jego dane osobowe mogą być następnie aktualizowane. Dane do logowania są identyczne dla wszystkich sklepów internetowych Topforsport, tj. Top4Running.com i Top4Fitness.com.
Jeżeli członek podejrzewa, że ​​jego dane zostały ujawnione osobie trzeciej, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Topforsport. Topforsport ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niezgłoszenia lub opóźnionego zgłoszenia nadużycia tylko w przypadku poważnej awarii z jej strony.

3. Rezygnacja z członkostwa w 11teamsports House of Clubs

Członkostwo wygasa w następujących przypadkach:
a/ członek podał w zgłoszeniu nieprawidłowe dane, niewłaściwie wykorzystał świadczenia zapewniane przez Klub lub swoimi działaniami naruszył Ogólne Warunki,
b/ na prośbę członka,
c/ gdy członek wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 
4. Prywatność danych członków 11teamsports House of Clubs

Wyrażając zgodę na rejestrację, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz danych uzyskanych podczas procesu zakupowego. Całe to przetwarzanie jest wykonywane przez Topforsport we własnej bazie danych. Członek Klubu niniejszym wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zarejestrowanych pod jego nazwiskiem przez Topforsport jako administratora, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o Ochronie Danych Osobowych w celach wynikających z regulaminu Klubu. Topforsport jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem wyznaczonych podmiotów przetwarzających, przy czym członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że takie podmioty przetwarzające nie podlegają żadnej dalszej zgodzie z ich strony. Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez czas nieokreślony do momentu odstąpienia od umowy lub zakończenia działalności Klubu. Umowa może zostać w każdej chwili wycofana, w takim przypadku administrator zniszczy przechowywane dane.

 
5. Postanowienia końcowe

Topforsport zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć i filmów przedstawiających zwycięzców rozgrywek odbywających się w klubie, w tym nazwisk zwycięzców, bez żadnych rekompensat finansowych, na co członek Klubu wyraża zgodę. Żadne nagrody przyznane w Klubie nie mają mocy prawnej. Topforsport zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w razie potrzeby. Członkowie Klubu zostaną poinformowani o tych zmianach na stronie www.11teamsports.pl. Topforsport zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Klubu, jeśli jest to uzasadnione, a data zakończenia zostanie opublikowana na stronie www.11teamsports.pl.
 
Dane kontaktowe: https://11teamsports.pl/pg/kontakt